Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Aanleg 150 kV-net Venray-Bergen

Tussen de hoogspanningsstations Venray en Energielandgoed Wells Meer in Bergen komt een nieuwe, ondergrondse 150 kV-verbinding. Dit is nodig om de duurzame energie die straks wordt opgewekt op het Energielandgoed optimaal te benutten en te transporteren.

Waarom

In de gemeente Bergen zijn vergevorderde plannen voor het opwekken van duurzame energie door zonnevelden en windturbines. Dit gaat plaatsvinden op Energielandgoed Wells Meer: een gebied van ruim 400 hectare, waar naast de opwekking van duurzame energie, ook veel aandacht is voor bestaande en nieuwe natuur. Om de duurzame energie die straks wordt opgewekt optimaal te benutten, gaan Enexis en TenneT samen een hoogspanningsstation bouwen op het Energielandgoed Wellsmeer. In opdracht van Enexis gaat TenneT dit station aansluiten op het landelijke hoogspanningsnet.

Wat

TenneT onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor de realisatie van een nieuwe, ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen het nieuwe hoogspanningsstation Wells Meer en het hoogspanningsstation in Venray op de locatie Keizersveld. Deze kabelverbinding zal bestaan uit twee kabelcircuits. De kabels worden deels aangebracht via een open ontgraving en deels via een ondergrondse boring.

Om te komen tot een optimaal tracé voor de ondergrondse verbinding, is een zoekgebied vastgesteld, waarbinnen de verbinding zal komen te liggen. Het zoekgebied bestaat uit een strook tussen de 850 een 500 meter breed. Deze is gelegen tussen het toekomstige Energielandgoed Wells Meer en het hoogspanningsstation in Venray.  Binnen dit zoekgebied gaan we de opties om het definitieve voorkeurstracé te ontwikkelen de komende tijd nader onderzoeken. Hierbij kijken we onder meer naar de effecten op de omgeving, de technische aspecten en de belangen van de omgeving. Het zoekgebied is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Bergen en Venray. 

Planning

2021 - zomer 2022

  • Tracéstudie (afgerond)
  • Opstellen zoekgebied (afgerond)
  • Participatie: afstemming tracé-mogelijkheden in zoekgebied met belanghebbenden
  • Informeren grondeigenaren en gebruikers waar de veld en bodemonderzoeken plaatsvinden
  • Onderzoeken als archeologie, ecologie, grondonderzoek en milieu. 
  • Zomer 2022 is een definitief voorkeurstracé bekend

Nieuws

TenneT organiseert ontwerpateliers

Op 18 en 19 mei organiseert TenneT de zogenoemde Ontwerpateliers voor de aanleg van de ondergrondse kabelverbinding.

Op 22 februari 2022 hebben we de omgeving tijdens een online informatiebijeenkomst geïnformeerd over de plannen van TenneT voor een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding. In de afgelopen weken heeft TenneT meerdere vragen, waardevolle opmerkingen en aandachtspunten voor het zoekgebied ontvangen. Wij hebben deze inbreng bijzonder op prijs gesteld. Aan de hand van deze reacties en een zorgvuldige afweging van omgevingseffecten (zoals landschap, natuur, bewoning en ruimtegebruik), techniek en kosten hebben we het zoekgebied verder geoptimaliseerd.

Graag informeren wij de omgeving over de vervolgstappen in het ontwerpproces en nodigen we hen uit voor het bijwonen van één van de ontwerpateliers die we organiseren. Doel van deze ontwerpateliers is om in gesprek met de omgeving het zoekgebied terug te brengen naar een strook van ongeveer 17 meter breed. Daarnaast bieden we tijdens de ontwerpateliers graag de mogelijkheid in gesprek te gaan met onze experts, over eventuele vragen die men heeft.

Omwonenden ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Bekijk het geoptimaliseerde zoekgebied 

Antwoord op gestelde vragen tijdens de online informatiebijeenkomst nu beschikbaar

Tijdens de informatiebijeenkomst van 22 februari jl. zijn er diverse vragen aan ons gesteld. De antwoorden op deze vragen zijn beschikbaar. Bekijk de gestelde vragen en antwoorden.

Informatiebijeenkomst

Bekijk het geoptimaliseerde zoekgebied

Na de informatiebijeenkomst van 22 februari hebben we meerdere vragen, waardevolle opmerkingen en aandachtspunten voor het zoekgebied ontvangen. Wij hebben deze inbreng bijzonder op prijs gesteld. Aan de hand van deze reacties en een zorgvuldige afweging van omgevingseffecten (zoals landschap, natuur, bewoning en ruimtegebruik), techniek en kosten hebben we het zoekgebied verder geoptimaliseerd. Deze vindt u in de Projectatlas. 

Meer informatie

Waar komt de nieuwe, ondergrondse verbinding te liggen?

TenneT voert momenteel een tracéstudie uit voor dit project. Er is een zoekgebied aangewezen, waarbinnen de tracé-alternatieven voor de ondergrondse kabel worden bekeken. TenneT betrekt de omgeving bij het bepalen van de mogelijke ligging van de ondergrondse kabel binnen dit zoekgebied.

Wanneer is het definitieve tracé bekend?

Zomer 2022 neemt TenneT een besluit, in overleg met de gemeenten, over het voorkeursalternatief. Deze voorkeur is gebaseerd op onder andere omgevingsaspecten, technische uitvoerbaarheid, veiligheid, leveringszekerheid, milieu, toekomstvastheid, kosten en de relatie tot de omgeving. Dit voorkeursalternatief zal een strook zijn van 50 meter breed. Aan de hand van veld- en bodemonderzoeken en gesprekken met belanghebbenden, zoals grondeigenaren, gebruikers van de gronden  en omwonenden wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt in een gedetailleerd tracé ontwerp met een strook van 17 meter breed.

Met welk criteria wordt bij het traceren rekening gehouden?

Er wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan zowel de omgeving, veiligheid, milieu, grondgebruik, technische haalbaarheid en kosten. Denk hierbij aan bebouwing, beschermde dier- en plantensoorten, grondwater, waterkeringen, natuurgebieden, landschap, archeologie, bodem, andere kabels en leidingen en externe veiligheid. Tevens wordt zo veel als mogelijk rekening houden met de input van belanghebbenden, zoals grondeigenaren, gebruikers van de gronden en omwonenden. 

Zo boort TenneT een ondergrondse 150kV-hoogspanningsverbinding

Meer informatie

Downloads

Wat gebeurt er op mijn land? (2 MB, pdf, 21-04-22)

Wat gebeurt er op mijn land? Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download
Uw veiligheid ondergronds (2 MB, pdf, 13-12-18)

Uw veiligheid ondergronds Download Download